Text Box:

Par mums

SIA „ĢEOPLUS” dibināta 1997.gada 25.augustā.

Pašlaik uzņēmumā tiek nodarbināti 19 darbinieki.

 

 

 

 

Darbības devīze -   godīgums un kompetence

Uzņēmums darbojas vides aizsardzības jomā un vairākās ģeoloģiskās zinātnes nozarēs.

Galvenās no tām ir:

· Hidroģeoloģija (pazemes ūdeņu plūsmas un vielu migrācijas analītiskā un skaitliskā modelēšana, pazemes ūdeņu monitoringa tīklu projektēšana, ierīkošana un novērojumu veikšana, ūdensgūtņu un gruntsūdeņu pazemināšanas sistēmas būvlaukumos projektēšana, pazemes ūdeņu atradnes pases sagatavošana, ūdensgūtņu aizsargjoslu un karjeru depresijas piltuvju aprēķini)

· Ģeoekoloģija (vides kvalitātes, pazemes ūdeņu, augsnes un grunts piesārņojuma izpēte, pirms sanācijas izpēte)

· Derīgie izrakteņi (dažādu pakāpju izpētes, krājumu akceptēšana, ieguves projektu izstrāde)

· Inženierģeoloģija (iepriekšējā inženierģeoloģiskā izpēte, inženierģeoloģiskā izpēte I kategorijas būvēm)

· Ģeoķīmija un hidroģeoķīmija (dažādu veidu reģionālie un lokālie pētījumi un kartēšana)

· Ģeoloģiskās, hidroģeoloģiskās un ģeoķīmiskās informācijas sagatavošana teritoriālplānojuma vajadzībām

· Vides monitorings

· Ietekmes uz vidi novērtējums

· Juridiskās konsultācijas ģeoloģijas un vides jautājumos

· Likumdošanas un ģeoloģijas / hidroģeoloģijas / ģeoķīmijas pamatdatu analīze normatīvo dokumentu sagatavošanai, Latvijas un ES likumdošanas harmonizācijai

Savā darbā izmantojam gan tradicionālas tehnoloģijas, gan modernas metodes. Mūsu uzņēmumā strādā augsti kvalificēti ģeologi, kas palīdzēs atrisināt jebkurus ar ģeoloģiju un vidi saistītus jautājumus un problēmas.

Mūsu prioritātes: -

· augsta darbu izpildes kvalitāte

· īsi termiņi

· atsaucība

Mūsu atšķirība no kolēģim:

Mēs varam savienot mūsdienu zinātni, pieredzi ar komercdarbību un Jūsu vēlmēm.

Mūsu vēsture un dalība būtiskākajos projektos

 

1997. – 2000. - ,,Latvijas ģeoķīmiskā kartēšana. Mērogs 1: 500 000” Šīs programmas ietvaros, sadarbībā ar Valsts ģeoloģijas dienestu SIA ,,Ģeoplus”, vairākus gadus nodrošināja lauku darbu veikšanu, iegūto ģeoķīmisko datu apkopošanu un to matemātisko apstrādi. Sadarbības rezultātā 2001. gadā VĢD visai valsts teritorijai sastādīja ģeoķīmisko karšu komplektu. 2002. gadā izdots ,,Latvijas augšņu ģeoķīmisko karšu atlants”

 

2000.- 2006. gada Latvijas un Dānijas ģeoloģijas dienestu kopprojekts „Lauksaimniecības ietekme uz pazemes ūdeņu kvalitāti”. Projekta ietvaros pirmoreiz Latvijā pētīts reģionālais lauksaimniecības piesārņojums, noteikts prioritāro pesticīdu spektrs, kā arī virknes mikroelementu izplatība Latvijas pazemes ūdeņos.

 

2006. – 2007. gada projekts „Latvijas pazemes ūdensobjektu kvalitātes robežvērtības noteikšana” . Darbs tika veikts 2006. gada ES Pazemes ūdeņu direktīvas kontekstā pēc Vides ministrijas pasūtījuma.

 

 

2006. gadā SIA ,,Ģeoplus” uzsāka līdzdalību ,,NorthernEurope Geochemistry ” projektā (NEG project). Šī projekta ietvaros mēs sadarbojamies, ar Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas ģeoloģijas dienestiem, St. Pēterburga Zinātniski –rūpniecisko uzņēmumu ,,Минерал”, ,Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūru. Projekta galvenais mērķis – apkopot un savienot visu Ziemeļeiropā esošo ģeoķīmisko informāciju. Dažādi ģeoķīmiskie pētījumi veikti visās Eiropas valstīs.

 

2006. gadā SIA ,,Ģeoplus” uzsāka līdzdalību ,,GEOCHEMICAL MAPPING OF AGRICULTURAL AND GRAZING LAND SOIL OF EUROPE” projektā (GEMAS). Šī projekta ietvaros pēc vienotas metodikas tiks sastādītas Eiropas ģeoķīmiskas kartes. Iegūta ģeoķīmiskā informāciju un metodiskos risinājumus var izmantot detalizētākiem ģeoķīmiskiem pētījumiem jebkurā no Eiropas valstīm.

Pielāgota meklēšana